Rejoignez nous sur facebook

Interne regels van de camping Les Peupliers in Gironde

(Volgende besluit nr 2014-138 van 17 februari 2014 van toepassing vanaf 1 april 2014)

I - Algemene voorwaarden

1- TOEGANG EN VERBLIJF

Voor de toegang tot een camping, het innemen van een kampeerplaats of het berblijf aldaar is toestemming nodig van de beheerder of zijn vertegenwoordiger. Deze ziet toe op de orde en de netheid op de camping en op de naleving van deze huisregels.

Wie zich op de camping bevindt, wordt geacht in te stemmen met deze huisregels en is verplicht om zich eraan te houden.

De camping mag in geen geval als vaste woonplaats worden gebruikt.

2- POLITIEVOORSCHRIFTEN

Minderjarigen die niet door hun ouders worden begeleid, worden alleen toegelaten op vertoon van schriftelijke toestemming van hun ouders.

Op grond van artikel R.611-35 van de Franse wet op de binnenkomst en het verblijf van buitenlanders en het recht op asiel, moet de beheerder buitenlandse gasten direct bij aankomst voor de politie een individueel inschrijvingsformulier laten invullen en ondertekenen. Daarop moeten in ieder geval worden vermeld :

1/ Naam en voornamen

2/ Geboortedatum en -plaats

3/ Nationaliteit

4/ Vaste woonplaats.

Kinderen jonger dan 15 jaar kunnen op het formulier van een van de ouders worden bijgeschreven.

3- INNEMEN VAN KAMPEERPLAATSEN

Tenten, caravans, campers etc. en bijbehorend materiaal moeten worden neergezet op de door de beheerder of zijn vertegenwoordiger aangewezen plaats.

4- RECEPTIE

Van 1 tot en met 30 juni en van 1 september tot 31 oktober: van 9.30 tot 12.00 en van 15.00 tot 19 H00.

Juli en augustus: van 9.00 tot 20.00 uur zonder onderbreking.

Op de receptie is alle informatie verkrijgbaar over de diensten van de camping, de mogelijkheden voor levering van levensmiddelen, sportfaciliteiten, toeristische attracties in de omgeving en alle verdere nuttige adressen.

Op de receptie is voor de gasten een klachtenbus aanwezig.

5- BEKENDMAKING

Deze huisregels worden bij de ingang van de camping en op de receptie aangeplakt. Aan elke gast die erom vraagt, wordt een exemplaar verstrekt.

Op campings met een of meer sterren wordt ook het aantal sterren en de categorie « Tourisme » (toerisme) of « Loisirs » (recreatie) en het aantal plaatsen in beide categorieën aangegeven.

De tarieven voor het verblijf op de camping en de diverse voorzieningen worden aan de gasten meegedeeld onder de voorwaarden die zijn vastgesteld in een besluit van de minister van Consumentenzaken en op de receptie ter inzage liggen.

6- VERTREK

Campinggasten wordt verzocht hun vertrek een dag tevoren op de receptie te melden. Gasten die willen vertrekken voordat de receptie open gaat, moeten de avond tevoren afrekenen.

7- LAWAAI EN NACHTELIJKE STILTE

Wij verzoeken onze gasten om geen lawaai te maken of luide gesprekken te voeren die overlast voor hun buren kunnen veroorzaken.

Ook bij het gebruik van geluidsapparatuur mag geen overlast worden veroorzaakt. Autoportieren en kofferdeksels moeten zo zacht mogellijk worden gesloten.

Honden en andere huisdieren mogen niet loslopen. Zij mogen bij afwezigheid van hun eigenaar niet op de camping worden achtergelaten, ook niet als zij worden opgesloten. Eigenaren van huisdieren zijn wettelijk aansprakelijk voor hun dieren.

De beheerder ziet toe op de rust voor zijn gasten en bepaalt op welke tijden er volledige stilte op het terrein moet heersen.

8- BEZOEKERS

Bezoekers kunnen na toestemming van de beheerder of zijn vertegenwoordiger op de camping worden toegelaten. Gasten die bezoek ontvangen zijn aansprakelijk voor dat bezoek.

Campinggasten kunnen één of meer bezoekers op de receptie ontvangen. De diensten en voorzieningen op de camping zijn toegankelijk voor bezoekers. Voor gebruik van deze voorzieningen kan echter een vergoeding worden gevraagd. De tarieven daarvoor moeten bij de ingang van de camping en op de receptie worden aangeplakt.

Voertuigen van bezoekers worden niet op de camping toegelaten.

9- RIJDEN EN PARKEREN

Beperkte snelheid-grenzen van 10 KM / H van toepassing op alle voertuigen op de camping.

Het verkeer is toegestaan van 1 april tot 30 juni en van 1 september tot 31 oktober, van 8u00 tot 21H30 en in juli en augustus van 7u30 tot 22u30..

Op de camping mag alleen worden gereden met voertuigen van campinggasten.

Parkeren op de kampeerplaatsen is streng verboden, tenzij deze plaatsen over een eigen parkeerplaats beschikken. Geparkeerde voertuigen mogen het verkeer niet belemmeren en evenmin verhinderen dat nieuw aangekomen gasten hun kampeerplaats innemen.

10- STAAT EN UITERLIJK VAN VOORZIENINGEN

Iedereen dient eraan mee te werken dat de camping schoon, mooi en netjes blijft en dat in het bijzonder de sanitaire voorzieningen in een goede staat blijven verkeren.

Afvalwater mag niet op de bodem of in de goten worden geloosd.

Afvalwater moet worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde voorzieningen.

Voor huisvuil, ander afval en papier moeten de vuilnisbakken worden gebruikt.

Buiten de wasbakken mag niets worden (af)gewassen.

Wasgoed kan eventueel worden opgehangen op de gemeenschappelijke droogrekken. Tot 10 uur mag het echter ook nabij de kampeerplaatsen worden opgehangen mits uit het zicht en niet hinderlijk voor de buren. In geen geval mag wasgoed aan bomen worden gehangen.

Wees zuinig op aanplant en bloemperken. Het is niet toegestaan om spijkers in bomen te slaan, takken af te zagen of groen aan te planten.

Ook is het niet toegestaan om een kampeerplaats met eigen middelen af te zetten of te graven.

Schade aan beplanting, afrasteringen, het terrein of voorzieningen op de camping wordt op de veroorzaker verhaald.

Elke kampeerplaats moet worden onderhouden in de staat waarin de campinggast hem bij aankomst heeft aangetroffen.

11- VEILIGHEID

a) BRAND

Open vuur (met hout, houtskool e.d.) is ten strengste verboden. Kooktoestellen moeten in goede staat verkeren en moeten veilij worden gebruikt.

Waarschuw bij brand onmiddellijk de directie. Indien nodig kan van de brandblussers gebruik worden gemaakt.

Op de receptie is een verbandtrommel aanwezig.

b) DIEFSTAL

De directie is aansprakelijk voor zaken die op de receptie zijn gedeponeerd en is verantwoordelijk voor het algemene toezicht op de camping. De gasten zijn verantwoordelijk voor alles op hun eigen kampeerplaats en moeten de aanwezigheid van verdachte personen altijd melden bij de beheerder. De campinggasten wordt verzocht om de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen te treffen om hun bezittingen te beschermen.

12- SPELEN

Wilde of hinderlijke spelen mogen niet in de buurt van voorzieningen worden georganiseerd.

De kantine mag niet voor wilde spelen worden gebruikt.

Ouders moeten altijd toezicht op hun kinderen houdn.

13- STALLING

Ongebruikt materiaal mag alleen met toestemming van de directie op het terrein worden achtergelaten en dan ook nog alleen op de aangewezen plaats.

Hiervoor kan een vergoeding in rekening worden gebracht.

14- OVERTREDING VAN DE HUISREGELS

Wanneer campinggasten het verblijf van andere gasten verstoren of deze huisregels overtreden, kan de beheerder of zijn vertegenwoordiger deze gasten mondeling of, als hij dat nodig vindt, schriftelijk sommeren om te stoppen met het veroorzaken van deze overlast.

Bij ernstige of herhaalde overtreding van de huisregels kan de beheerder het huurcontract ontbinden,

nadat hij eerst de betrokkene(n) heeft gesommeerd om te stoppen met het veroorzaken van overlast.

Bij strafrechtelijke overtredingen kan de behherder de politie inschakelen.

II. Bijzondere voorwaarden

Huisdieren

De 1e en 2e categorie honden zijn verboden op de camping.

Huisdieren onder de 10 kg zijn toegestaan ​​in bepaalde verhuur na instemming van de camping. Dank aan eigenaren van gezelschapsdieren om ervoor te zorgen opruimen na.

Honden moeten aan de lijn worden gehouden.

Toegang tot de camping

Voor de algemene veiligheid van het kamp, ​​zal elke bezoeker die niet zal worden bij de receptie voor het invoeren van het gebied gepresenteerd, automatisch worden uitgezet. Het is voor kampeerders of huurders die willen bezoeken ontvangen van afdwingen dit belangrijke punt.

Individuen bedwelmd of die gebruikte illegale stoffen zullen niet worden toegelaten tot de camping.

De ontvangst van groepen van 6 of meer is onderworpen aan de voorafgaande toestemming van de camping.

Geluid en Stilte

Stilte moet totaal tussen 10:00 ET 07:00 zijn

Afvalbeheer

Alleen huishoudelijk afval zal worden aanvaard. Type afval "niet-huishoudelijke" (zoals beddengoed, kratten, groenafval, ...) zijn rechtstreeks worden gestort op de stortplaats.

Het volume van plastic flessen en andere huishoudelijke verpakkingen wordt verminderd zoveel mogelijk (gebroken flessen, gevouwen verpakking, ...) alvorens te worden opgeruimd.

Glazen flessen worden gedeponeerd in de container die voor dat doel, alleen tussen 09:00 ET 08:00 p.m ..

Barbecues

Het is ten strengste verboden om licht barbecues op plaatsen. Barbecues worden getolereerd op de locaties die voor dit doel, behalve op winderige dagen, warm weer of na prefect. Management behoudt zich het recht voor om ze te verbieden, op elk moment, met inbegrip van die gassen, als ze te opdringerig. De branden direct op de grond is ten strengste verboden.

Zwembad

Het zwembad is een ontspannende ruimte strikt voor campers en tijdens de openingsuren 10:00-07:00 p.m .. Het is verplicht om te gaan in de voet bad en de douche voor het invoeren van de zwembaden. Het is verboden om op te hangen om te schroeien, doordringende met zijn schoenen in het zwembad en zwem met een t-shirt of korte broek. Voordat u het zwembad, moet u de tabellen van de displays te lezen.

Verzekering

Alle kampeerders moeten een aansprakelijkheidsverzekering geldig tijdens hun verblijf hebben.

Locatie het hele jaar door

Een informatie memorandum is systematisch door de exploitant voor nieuwe klanten die een locatie in het jaar te huren voorafgaand aan de ondertekening van de huurovereenkomst. Ze getuigen van het lezen.

Divers

Het is ten strengste verboden om auto's of andere materialen te wassen op parkeerplaatsen, opritten of locaties.

Het gebruik van kleding zoon wordt verboden als te gevaarlijk.

De snelheid van de voertuigen op de camping is beperkt tot 10 km / u maximum.

Elke team camping Les Peupliers in Gironde zullen blij zijn om u van harte welkom voor uw volgende vakantie in het Zuid Westen.

Camping voor gezinnen, die op zoek zijn naar rust en stilte.