Rejoignez nous sur facebook

Verzekering Camping Les Peupliers in Gironde


Assurance Annulation camping Gironde

Annulering Onderbreking verblijf

Verzekeringscontract nr. IVB 777

TABEL BEDRAGEN GARANTIES

GARANTIES GEDEKT DOOR:

AARD VAN DE BASISGARANTIES

BEDRAG

Annulering reis

 • Ziekte, ongeval of overlijden, economisch ontslag,

 • Alle gemotiveerde oorzaken

Afhankelijk van de verkoopvoorwaarden met een maximumbedrag van 8.000 €

per pers. en 40.000 € per evenement

Eigen risico 30 € / Verhuur

Eigen risico 20% van het verhuurbedrag (minimumbedrag 50€)

Onderbreking verblijf

Ÿ In geval van repatriëring of vervroegde terugkeer

Pro rata temporis met een maximumbedrag van 5.000 € per pers. en 25.000 € per evenement

TITEL I – ALGEMENE BEPALINGEN

Ÿ BEGRIPSBEPALINGEN

ONGEVAL

Een niet opzettelijke schending van de lichamelijke integriteit van een Verzekerde, voortvloeiend uit de plotselinge en onverwachte handeling van een externe oorzaak en alle ziekteverschijnselen die het rechtstreekse gevolg zijn van een dergelijke schending van de lichamelijke integriteit en waardoor hij niet in staat is zich op eigen krachten te verplaatsen.

VERZEKERINGSJAAR

De periode tussen twee hoofdvervaldata van de premie. Echter:

- Als de aanvangsdatum van het contract verschilt van de hoofdvervaldatum, is het eerste verzekeringsjaar de periode tussen de aanvangsdatum en de eerste hoofdvervaldatum.

- Als het contract tussen twee hoofdvervaldata vervalt of afloopt, is het laatste verzekeringsjaar de periode tussen de laatste hoofdvervaldatum en de datum waarop het contract vervalt of afloopt.

VERZEKERDEN

Alle Personen die in de Bijzondere Voorwaarden van het contract worden aangeduid als Verzekerden.

De fiscale woonplaats van deze personen moet zich verplicht bevinden in een van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland.

VERZEKERAAR EN VERZEKERINGNEMER

I VALUE Limited waarvan de ondertekening voor Frankrijk is: VALEURS ASSURANCES 155 Boulevard de la Liberté 59000 LILLE. De garanties worden afgesloten door LLOYDS SYNDICATES.

BEGUNSTIGDE

De perso(o)n(en) die van de Verzekeraar de op grond van een schadegeval verschuldigde bedragen ontvangt/en.

Tenzij tijdens of na het afsluiten hiervan een andere persoon als Begunstigde werd aangewezen, wordt in geval van overlijden van de Verzekerde het afgesproken bedrag uitgekeerd:

- Aan zijn/haar Partner waarvan hij/zij op de datum van overlijden niet (van tafel en bed) gescheiden was.

- Bij afwezigheid hiervan, aan zijn/haar geboren of nog geboren te worden, levende of vertegenwoordigde Kinderen.

- Bij afwezigheid hiervan, aan zijn/haar erfgenamen.

ECHTGENO(O)T(E)

Onder Echtgeno(o)t(e) wordt verstaan:

- De persoon die door middel van een huwelijk met de Verzekerde verbonden is en hier niet in rechte van gescheiden is.

- De Partner: het betreft de persoon die met sinds minstens Zes maanden met de Verzekerde samenwoont en in dezelfde belangengemeenschap als een echtpaar. - De Mede-ondertekenaar van een Samenlevingscontract.

VERVAL

Ontneming van het recht op de bedragen of de diensten zoals voorzien in het contract als gevolg van het niet in acht nemen van de Verzekerde van bepaalde aan hem opgelegde verplichtingen.

Overzeese Departementen

Onder « Overzeese Departementen » verstaat men Guadeloupe, Frans Guyana, Martinique en Réunion.

WOONPLAATS

Wordt als Woonplaats beschouwd de gebruikelijke hoofdverblijfplaats die als woonplaats op het belastingaanslagbiljet vermeld staat. Deze moet zich bevinden in een van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland.

LICHAMELIJK LETSEL

Een door een persoon opgelopen schending van de fysieke integriteit.

IMMATERIËLE GEVOLGSCHADE

Iedere immateriële schade die voortvloeit uit niet onder de dekking vallend lichamelijk letsel of materiële schade, iedere immateriële schade die zich voordoet bij afwezigheid van lichamelijk letsel of materiële schade en, in het algemeen, iedere immateriële schade anders dan immateriële gevolgschade zoals hiervoor bepaald.

MATERIËLE SCHADE

De kwaliteitsvermindering, de beschadiging, het verlies en de vernietiging van een goed of een stof, inclusief de schending van de fysieke integriteit van dieren.

KINDEREN TEN LASTE

Wettige, onwettige, erkende of opgenomen kinderen worden uitsluitend beschouwd als kinderen ten laste in de volgende gevallen: - Indien zij jonger zijn dan een en twintig jaar.

- Indien zij ouder zijn dan een en twintig jaar en jonger dan vijf en twintig jaar en nog studeren (bewijs van schoolbezoek vereist). De door deze kinderen per jaar ontvangen inkomsten of vergoedingen dienen lager te zijn dan het op grond van de inkomstenbelasting belastbare minimumbedrag.

- Indien zij hulpbehoevend zijn (niet in staat in hun eigen levensbehoeften te voorzien, ongeacht hun leeftijd).

- Indien zij verwekt, geboren of levensvatbaar zijn binnen de drie honderd dagen na de datum van het ongeval dat tot het overlijden van de Verzekerde geleid heeft.

BUITENLAND

Het begrip buitenland omvat de hele wereld, met uitzondering van het land waarin de Verzekerde woont en van de uitgesloten landen.

EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

De volgende landen behoren tot de Europese Economische Ruimte:

De lidstaten van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen.

SCHADE VEROORZAKEND FEIT

Een schade veroorzakend feit is een feit waardoor schade veroorzaakt wordt. Een geheel van schade veroorzakende feiten met dezelfde technische oorzaak wordt beschouwd als één schade veroorzakend feit.

EIGEN RISICO Het betreft:

- Een forfaitair door de Verzekeraar vastgesteld bedrag dat voor rekening van de Verzekeringnemer of de Verzekerde blijft in geval van schadevergoeding.

- Of een percentage waarboven de vergoeding wordt toegekend.

- Of een aantal dagen of maanden na verloop waarvan de vergoedingen worden toegekend.

BURGEROORLOG

Onder een burgeroorlog wordt verstaan de confrontatie tussen twee partijen uit een zelfde natie of tussen een deel van de bevolking en de gevestigde orde. Deze troepen controleren een deel van het grondgebied en bezitten geregelde legertroepen.

BUITENLANDSE OORLOG

Onder een buitenlandse oorlog wordt verstaan een toestand van gewapende strijd tussen twee of meerdere staten, al dan niet met een oorlogsverklaring.

ZIEKTE

Een verslechtering van de gezondheid, geconstateerd door een bevoegde medische autoriteit, waarvoor medische zorg nodig is en die een plotselinge en onverwachte aard vertoont.

FAMILIELID

Onder familielid wordt verstaan de echtgeno(o)t(e) of partner waarmee de verzekerde samenwoont, een kind (wettig, onwettig of geadopteerd), een broer of zus, de vader, de moeder, een van de schoonouders, een van de kleinkinderen of een van de grootouders, de wettige voogd, de zwagers en schoonzusters, de schoonzoons en – dochters, de ooms en tantes, de neven en nichten.

BUITENLAND

Alle landen, grondgebieden of bezittingen buiten Europees Frankrijk. Zoals is overeengekomen, worden de overzeese departementen en gebiedsdelen, overzeese landen en grondgebieden en de overzeese lagere overheden als buitenland beschouwd voor de dekking van de Medische kosten.

CLAIM

Een claim is een al dan niet minnelijk verzoek om schadeloosstelling, ingediend door een derde of zijn rechthebbenden bij de Verzekerde of zijn Verzekeraar.

SCHADEGEVAL

De uiting van de schade voor de benadeelde derde, indien deze schade aanleiding kan geven tot toepassing van een garantie van het contract. Een geheel van schades die samen een zelfde schadegeval met dezelfde oorzaak vormen, wordt als een schadegeval beschouwd.

Schade of een geheel van schades veroorzaakt ten nadele van derden waarbij de aansprakelijkheid van de Verzekerde in het geding is, voortvloeiend uit een schade veroorzakend feit en dat geleid heeft tot een of meerdere claims, vormen eveneens een zelfde schadegeval.

VERZEKERINGNEMER

De rechtspersoon of natuurlijke persoon die het contract afsluit, ondertekent en zich verplicht tot het betalen van de premie.

DERDE

Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, met uitzondering van:

- De Verzekerde zelf, de leden van zijn/haar familie, alsmede de ascendenten en descendenten die hem/haar vergezellen.

- De beambten, al dan niet werknemers van de Verzekerde of zijn/haar collega’s bij het uitoefenen van hun functies, alsmede alle andere hem/haar vergezellende personen.

Ÿ UITSLUITINGEN VAN ALLE GARANTIES

De volgende schadegevallen worden niet gedekt:

- Voorbedachtelijk veroorzaakt of teweeggebracht door de Verzekerde.

- Tijdens het besturen van enig type voertuig onder invloed van drank, wanneer het alcoholgehalte minstens gelijk is aan het in het land van het ongeval wettelijk toegestane gehalte.

- In geval van inname door de Verzekerde van drugs, verdovende middelen of kalmeringsmiddelen die niet zijn voorgeschreven door een arts of tijdens het besturen van enig type voertuig, wanneer de Verzekerde onder invloed is van deze drugs, verdovende middelen of kalmeringsmiddelen voorgeschreven door een arts, terwijl de bijsluiter vermeld dat rijden onder invloed hiervan verboden is.

- Veroorzaakt door de zelfmoord of een poging tot zelfmoord van de Verzekerde.

- Voortvloeiend uit de deelname van de Verzekerde aan weddenschappen van welke aard dan ook (m.u.v. sportwedstrijden), aan vechtpartijen (m.u.v. noodweer) of aan misdaden.

- Voortvloeiend uit het beoefenen van een sport als prof, alsmede uit de deelname aan races met een motorvoertuig, ook als amateur.

- Voortvloeiend uit het gebruik, als piloot, van een willekeurig toestel dat zich in de lucht verplaatst.

- Voortvloeiend uit het beoefenen van de volgende luchtsporten: deltavliegen, parachute springen, parapenten, ULM.

- Voortvloeiend uit het beoefenen van alle andere luchtsporten.

- Ontstaan met de Verzekerde als passagier van een luchtvaarttoestel dat niet uitgebaat wordt door een openbare onderneming voor personenvervoer.

- Veroorzaakt door een buitenlandse oorlog, een burgeroorlog of een ontvoering.

- Veroorzaakt door een thermische, mechanische, radioactieve of andere werking, voortvloeiend uit een willekeurige wijziging van de atoomstructuur van het materiaal of de kunstmatige versnelling van atoomdeeltjes of als gevolg van straling afkomstig uit radio-isotopen.

Ÿ STAKING VAN DE GARANTIES

In alle gevallen worden de garanties voor iedere Verzekerde gestaakt:

- Op de datum van opzegging van het contract.

- Op de datum waarop de Verzekerde niet meer deel uitmaakt van de gesloten verzekerde groep.-

TITEL II - GARANTIES

Ÿ DE REISANNULERINGSGARANTIE

Wanneer een Verzekerde verplicht is om voor vertrek zijn/haar reis te annuleren, dan betalen wij een maximum bedrag terug met een eigen risico zoals aangegeven in de Tabel Bedragen Garanties, de annuleringskosten op de dag van het Schadegeval overeenkomstig de verkoopvoorwaarden van de organisator van de reis, en/of van de diverse dienstverleners bij wie de reisdiensten werden ingekocht (met uitzondering van de dossierkosten, de verzekeringspremies en de vervoersheffingen).

Wij bieden tussenkomst voor de hierna vermelde motieven en omstandigheden, waarbij alle andere worden uitgesloten.

ERNSTIGE ZIEKTE, ERNSTIG ONGEVAL OF OVERLIJDEN, inclusief verergering van reeds bestaande ziektes en gevolgen van reeds plaatsgevonden ongevallen:

 • van de Verzekerde, uw wettige of feitelijke partner of de persoon die deze vergezelt, mits deze op dezelfde factuur vermeld staat,
 • complicaties tijdens een zwangerschap
 • van zijn/haar ascendenten of descendenten en/of die van zijn/haar echtgeno(o)t(e) of die van de persoon die hem/haar vergezeld, mits deze op dezelfde factuur vermeld staat,
 • van zijn/haar broers, zusters, zwagers, schoonzusters, schoonzoons, schoondochters,
 • van zijn/haar professionele vervanger, mits diens naam vermeld werd tijdens het afsluiten van het contract,
 • waarmee de algehele vereffening wordt bevestigd, van de persoon die tijdens de reis belast is:

- met het toezicht op de minderjarige kinderen, mits diens naam vermeld werd tijdens het afsluiten van het contract,

- van het toezicht op een gehandicapte persoon, mits deze op hetzelfde adres als de Verzekerde woont en hij/zij hier de wettige voogd van is en zijn/haar naam vermeld werd tijdens het afsluiten van het contract.

 • ECONOMISCH ONTSLAG

In geval van economisch ontslag dienen een fotokopie van de ontslagbrief, een fotokopie van het arbeidscontract en een fotokopie van het salarisstrookje getoond te worden

ANNULERING VOOR ALLE GEMOTIVEERDE OORZAKEN

De garantie geldt, onder aftrek van het eigen risico en een minimumbedrag zoals aangegeven in de Tabel Bedragen Garanties:

 • in alle gevallen van een op de dag van het afsluiten van onderhavig contract niet te voorziene annulering buiten uw wil en gemotiveerd,
 • alsmede in geval van annulering voor een gemotiveerde oorzaak van een of meerdere personen die tegelijkertijd met de Verzekerde werden ingeschreven en verzekerd zijn op grond van onderhavig contract (maximaal 9 personen).
 • De vergoeding wordt uitbetaald onder aftrek van het toepasselijke eigen risico vermeld in de tabel met de garantiebedragen*:

* 30 € / verblijf of verhuur in de gevallen met als motief ERNSTIGE ZIEKTE, ERNSTIG ONGEVAL OF OVERLIJDEN en ONTSLAG om economische redenen.

* 20% met een minimumbedrag van 50 € / verblijf of verhuur voor een

ANNULERING VOOR ALLE GEMOTIVEERDE OORZAKEN

De ANNULERINGS-garantie geldt niet voor de onmogelijkheid te vertrekken in verband met de materiële organisatie van de reis door de organisator of met de verblijfs- of veiligheidsvoorwaarden van de bestemming.

Alle toeristische diensten die gedekt worden door onderhavig contract, aanvullend of achtereenvolgend, vormen een zelfde reis, waarvoor slechts een vertrekdatum aangehouden wordt: degene die door de instantie of de bevoegde tussenpersoon die de reis organiseert vermeld wordt als de aanvang van de verzekerde diensten.

UITSLUITINGEN:

Behalve de voor alle garanties geldende uitsluitingen, kunnen wij ook niet interveniëren in de hieronder vermelde gevallen:

- annulering als gevolg van de ziekenhuisopname van een persoon op het moment van de reservering van uw reis of van de afsluiting van het contract,

- zwangerschapscomplicaties wanneer de persoon op het moment van vertrek meer dan 7 maanden zwanger is,

- een ziekte waarvoor een psychische of psychotherapeutische behandeling noodzakelijk is, inclusief depressies waarvoor een ziekenhuisopname van minder dan 4 achtereenvolgende dagen nodig was op het moment waarop uw reis geannuleerd werd,

- vergeten vaccinatie,

- ongevallen voortvloeiend uit het beoefenen van de volgende sporten: bobsleeën, rotsklimmen, skeleton, bergbeklimmen, wedstrijdsleeën, alle luchtsporten, alsmede alle ongevallen voortvloeiend uit deelname aan of trainingen voor wedstrijden of competities,

- het om welke reden dan ook niet kunnen overleggen van documenten die vereist zijn voor de reis, zoals paspoort, visum, vervoersbewijs, inentingsboekje,

- ziektes, ongevallen die al geconstateerd werden, herval, verergering of ziekenhuisopname tussen de datum van aankoop van de reis en de datum waarop onderhavig contract werd afgesloten.

DE GARANTIE ONDERBREKING VERBLIJF

ONDERBREKING VERBLIJF

Wij vergoeden au prorata temporis, tegen de bedragen aangegeven in de Tabel Bedragen Garanties de kosten van het verblijf waarvoor ingeschreven is bij een reisorganisator, die reeds betaald werden en niet gebruikt zijn (exclusief vervoer), vanaf de dag volgend op het evenement dat geleid heeft tot de vervroegde terugkeer van de Verzekerde, in de volgende gevallen:

 • naar aanleiding van een Medische repatriëring,
 • indien een naast familielid (echtgeno(o)t(e), ascendant, descendant van de Verzekerde of diens echtgeno(o)t(e)) in het ziekenhuis opgenomen wordt of overlijdt, of indien een van de broers of zusters overlijdt en om die reden de Verzekerde zijn/haar verblijf moet onderbreken,
 • indien zich een schadegeval (inbraak, brand, waterschade) voordoet in de woning van de Verzekerde en hiervoor zijn/haar aanwezigheid nodig is en om die reden zijn/haar verblijf moet onderbreken,

De vergoeding is evenredig aan het aantal niet gebruikte reisdagen. Om de vergoeding te bepalen, worden de dossier-, visum- en verzekeringskosten en fooien, alsmede de door de organisator van de reis toegekende terugbetalingen of compensaties hiervan afgetrokken.

TITEL III – AANGIFTE, BENODIGDE DOCUMENTEN EN VERGOEDING VAN DE SCHADEGEVALLEN

1. VOOR ALLE ANDERE GARANTIES

Ÿ AANGIFTE VAN SCHADEGEVALLEN ADRESSEREN AAN VALEURS ASSURANCES GESTION

Per e-mail: gestion@valeurs-assurances.com of

Per post: Valeurs Assurances Plate-forme Gestion Technique 12, allee des Pres BL 303 78180

Montigny-le-Bretonneux

Tel: +33 (0)9 82 23 15 53

1.1 VOOR DE ANNULERINGSGARANTIE

U dient onmiddellijk het reisbureau of de organisator waarschuwen en ons binnen vijf dagen na het onder de garantie vallende evenement.

In geval van Annulering en/of van een verlate aangifte nemen wij alleen de annuleringskosten voor onze rekening die invorderbaar waren op de dag waarop het schadegeval plaatsvond en tot de Annulering leidde.

Uw aangifte moet begeleid worden door:

 • in geval van Ziekte of Ongeval, een medische verklaring waarin de oorsprong, de aard, de ernst en de voorziene gevolgen van de Ziekte of het Ongeval vermeld staan, alsmede een fotokopie van de arbeidsonderbreking en de fotokopieën van de doktersvoorschriften met de etiketten van de voorgeschreven medicijnen of eventueel de uitgevoerde analyses en onderzoeken,
 • in geval van economisch ontslag, een fotokopie van de ontslagbrief, een fotokopie van het arbeidscontract en een fotokopie van het salarisstrookje waarop de algehele vereffening vermeld staat,
 • in geval van complicaties bij zwangerschap, een fotokopie van het blad van het prenatale onderzoek en een fotokopie van de arbeidsonderbreking,
 • in geval van overlijden, een verklaring en een bewijsstuk van de familieband (uittreksel bevolkingsregister),
 • in de andere gevallen, alle bewijsstukken.

Het medisch attest moet altijd bijgevoegd worden in een gesloten envelop ter attentie van de Verzekeringsarts die wij u zullen toewijzen.

Hiertoe dient u uw arts te bevrijden van zijn beroepsgeheim t.o.v. deze Verzekeringsarts. Op straffe van verval moet de Verzekerde die van zijn garantie gebruik wil maken, alle door het contract vereiste documenten overhandigen zonder, behalve in geval van overmacht, zich te kunnen beroepen op enige reden die deze overhandiging zou kunnen verhinderen. Indien u zich hier zonder geldige reden tegen verzet, loopt u het risico uw recht op garantie te verliezen.

Het is uitdrukkelijk overeen gekomen dat u erkent dat het recht op het gebruik van de garantie ondergeschikt maakt aan deze voorwaarde.

U dient ons tevens alle inlichtingen en documenten te verstrekken waarom wij u vragen om de reden van uw Annulering te rechtvaardigen, en met name:

 • de afrekeningen van de Sociale verzekering of enig andere gelijkwaardige instantie, met betrekking tot de vergoeding van de behandelingskosten en de betaling van de dagvergoedingen,
 • het origineel van de annuleringsfactuur, opgesteld door de organisator van de reis,
 • het nummer van uw contract,
 • het inschrijfformulier afgegeven door het reisbureau of de organisator,
 • in geval van een Ongeval, dient u de oorzaken en omstandigheden aan te geven en ons de namen en adressen doorgeven van de aansprakelijke personen en, indien mogelijk, van de getuigen.

TITEL IV – DIVERSE CLAUSULES

Ÿ EXPERTISE IN GEVAL VAN MENINGSVERSCHIL

In geval van een betwisting op medisch niveau wijst iedere partij zijn eigen arts aan.

Indien deze artsen het niet eens kunnen worden, nemen zij een derde arts in de arm om een definitief standpunt in te nemen.

Als een van de partijen geen arts aanwijst of indien de artsen die de partijen vertegenwoordigen, het niet eens kunnen worden over de keuze van de derde arts, dan wordt deze keuze gemaakt door de Voorzitter van de Arrondissementsrechtbank waaronder de woonplaats van de Verzekerde valt.

Iedere partij neemt de honoraria en kosten voor de tussenkomst van de door hem toegewezen arts voor zijn rekening en de kosten van de tussenkomst van de derde arts worden door beide partijen gedeeld.

Wanneer de gevolgen van het schadegeval verslechterd zijn als gevolg van het bestaan van een ziekte, een fysiologische toestand of de weigering of de nalatigheid van de Verzekerde de voor zijn toestand noodzakelijke medische verzorging te ondergaan, wordt de vergoeding vastgesteld aan de hand van de gevolgen die hetzelfde schadegeval gehad zou hebben voor iemand met een normale gezondheid, zonder invaliditeit en die de juiste medische behandeling gevolgd zou hebben.

Ÿ VERJARING

Overeenkomstig artikel L. 114-1 en L. 114-2 van de WTV verjaren alle handelingen afgeleid van onderhavig contract, dat wil zeggen dat deze niet meer uitgeoefend kunnen worden na Twee jaar vanaf het evenement dat hiervan de oorzaak was. Deze termijn gaat echter pas in:

- In geval van het achterhouden van informatie, omissie, een onjuiste of onvolledige aangifte betreffende het gelopen risico vanaf de dag waarop de Verzekeraar hiervan kennis genomen heeft,

- In geval van een schadegeval, vanaf de dag waarop de Begunstigden hiervan kennis genomen hebben, indien zij kunnen bewijzen dat zij hiervan tot op die datum geen weet hadden.

De verjaring is Tien jaar in geval van een garantie tegen ongevallen van personen, wanneer de Begunstigden de rechthebbenden van de overleden Verzekerde zijn.

Ÿ SUBROGATIE

De Verzekeraar wordt in de rechten en handelingen van de Verzekeringnemer en de Verzekerden gesubrogeerd ter hoogte van de door hem gemaakte kosten volgens de termen van artikel L 121.12 van de WTV tegen de voor het schadegeval aansprakelijke personen.

Op dezelfde wijze, wanneer (een deel van) de verstrekte vergoeding ter uitvoering van de garantie van het contract volledig of gedeeltelijk gedekt wordt door een verzekeringspremie, een ziektekostenverzekeraar, de Sociale verzekering of enige andere instelling, dan wordt de Verzekeraar gesubrogeerd in de rechten en handelingen van de Verzekerde tegen bovenvermelde instanties en contracten.

Ÿ CLAIMS

De verzekerde kan een claim indienen op grond van onderhavig contract door te schrijven naar de verzekeringnemer op het volgende adres: Valeurs Assurances Plateforme Gestion Technique 12, allee des Pres BL 303 78180 Montigny-le-Bretonneux.

TITEL V – INLICHTINGEN BETREFFENDE DE VERZEKERDE – WET BESCHERMING T.O.V. DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Overeenkomstig de Franse wet van 06/01/1978 hebben de Verzekeringnemer en de Verzekerde recht op inzage, rectificatie en verzet betreffende de hen betreffende gegevens. Men kan van dit recht gebruik maken door zich te richten tot Valeurs Assurances Plate-forme Gestion Technique 12, allee des Pres BL 303 78180 Montignyle-Bretonneux

VALEURS ASSURANCES geeft aan over welke informatiemiddelen de Verzekeringnemer en de Verzekerde beschikken betreffende het verzekeringscontract.

De Verzekeringnemer of de Verzekerde kan schrijven naar de Directie Clientèle van VALEURS ASSURANCES onder vermelding van het contractnummer: 155 Boulevard de la Liberté 59000 LILLE; deze zal het verzoek bestuderen en zo spoedig mogelijk een antwoord geven.

Als het antwoord van VALEURS ASSURANCES de Verzekeringnemer of de Verzekerde niet bevalt, dan zal VALEURS ASSURANCES hem in contact brengen met de Verzekeringsbemiddelaar.

De autoriteit belast met de controle over de handelingen van I VALUE is, krachtens de communautaire regels betreffende de vrijheid van vestiging, de controle-autoriteit in het Verenigd Koninkrijk: Financial Services Authority 25 The North Colonnade, Canary Wharf, Londres, E14 5HS Verenigd Koninkrijk Uni.

Het contract valt onder de Franse wet en de regelgeving van de WTV.

HR Roubaix 483 664 413 000 18 APE 672 Z. Bemiddelingskantoor voor bankzaken, makelaardij en verzekeringswezen. Verzekeringsmakelaar overeenkomstig artikel L 512-6, R 512–14 en A 512-4 van de WTV, Bemiddelingskantoor voor bankzaken zoals geregeld door artikel L 519-1 en 34/36volgende van het Monetair en Financieel Wetboek. Acquisiteur in bankzaken en financiën, zoals geregeld door artikel L 341-1, lid 1 t/m 4 van het Monetair en Financieel Wetboek, met een garantie tot 2.500.000 €. Registratienummer ORIAS 07 004 899

Camping voor gezinnen, die op zoek zijn naar rust en stilte.